نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

دانلود فایل در mvc

public FileResult Download()
{
    byte[] fileBytes = System.IO.File.ReadAllBytes(@"c:\folder\myfile.ext");
    string fileName = "myfile.ext";
    return File(fileBytes, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, fileName);
}