نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

ارسال مقدار Null در stored procedure

command.Parameters.AddWithValue("@param1", param1 ?? Convert.DBNull);