نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در دات نت

برای استفاده از این تابع ، باید به صورت زیر از آن استفاده کنیم : برای مثال : string price ="22000000"; price.ToPersian();

  public static string ToPersian(this string input)
    {
        return input.Replace("0", "۰").Replace("1", "۱").Replace("2", "۲").Replace("3", "۳").Replace("4", "۴").Replace("5", "۵").Replace("6", "۶").Replace("7", "۷").Replace("8", "۸").Replace("9", "۹").ToString();
    }