نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

پر کردن کمبو باکس در سی شارپ

برای پر کردن کمبو باکس در سی شارپ به صورت key ,value میتوانید از کد زیر استفاده کنید .

Dictionary test = new Dictionary();
      test.Add("1", "Mortenaho");
      test.Add("2", "Majid");
      test.Add("3", "Ali");
      comboBox1.DataSource = new BindingSource(test, null);
      comboBox1.DisplayMember = "Value";
      comboBox1.ValueMember = "Key";