نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

گرفتن خروجی اکسل از دیتاگرید در سی شارپ

برای استفاده از این تابع باید نام دیتاگرید خود را به عنوان ورودی بدهید.

 public void ExportToExel(DataGridView dgv)
    {
      try
      {
        if (dgv.Rows.Count > 0)
        {
          Microsoft.Office.Interop.Excel._Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
          Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook workbook = app.Workbooks.Add(Type.Missing);
          Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet worksheet = null;

          app.Visible = true;
          worksheet = workbook.Sheets["Sheet1"];
          worksheet = workbook.ActiveSheet;
          worksheet.Name = "Exported from gridview";


          for (int i = 1; i < dgv.Columns.Count + 1; i++)
          {
            if (dgvStudent.Columns[i - 1].HeaderText != null)
              worksheet.Cells[1, i] = dgv.Columns[i - 1].HeaderText;
            else
              worksheet.Cells[1, i] = "";

          }

          for (int i = 0; i < dgv.Rows.Count; i++)
          {
            for (int j = 0; j < dgv.Columns.Count; j++)
            {
              if (dgv.Rows[i].Cells[j].Value != null)
                worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dgv.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
              else
                worksheet.Cells[i + 2, j + 1] = "";

            }
          }

          workbook.SaveAs("c:\\output.xls", Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
          app.Quit();
        }
      }
      catch { }
    }

نحوه ی استفاده از تابع در زیر آمده :

ExportToExel(DataGridView1);